home

QnA

제목 견적 문의 드립니다.
작성자 견적
작성일자 2016-02-23
-견적요청서-
 
성명: 황보현
 
연락처: 010 5577 0074
 
이메일주소:
 
통화가능시간: 상관 없음

현장주소: 석계역 한진그랑빌 109동
 
현장평수: 30평
 
공사시작일:3월 말~ 4월 초
 
입주예정일: 4월 중순~ 말
 
대략공사관련 설명:  전체적으로 바닥,  벽, 천장 시공 요함, 안방거실화장실 2개 전면 교체,
                            베란다 바닥 시공및 벽 페인트 칠 ( 확장 아님)
                            싱크대 설치및 아일랜드및 수납장 필요